logonsns

 

 

 

 

Projekt  "Nowa szansa-nowa praca" jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.2. Outplacement

Wartośc projektu: 3 865 690,04 Wkład Funduszy  Europejskich: 3 865 690,04

  

Projekt "Nowa szansa- nowa praca" 

  

 Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy w

 BEZPŁATNYM PROJEKCIE 

"Nowa szansa- nowa praca"

 

Projekt skierowany jest do 160 osób ( 90 K i 70 M) spełniajacych następujace kryteria: 

 • zamieszkałych na terenie woj. ślaskiego
 • bezrobotnych, którzy utacili pracę do 6 miesięcy
 • zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakładu pracy   

Cel projektu: 

celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 160 osób ( w tym 90 K i 70 M) z woj. ślaskiego, które utraciły pracę do 6 miesięcy lub sa w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżacej po stronie zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze iszkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. - 31.05.2018 r. 

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujace BEZPŁATNE wsparcie:

 • doradczo zawodowe połaczone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia z zakresu umijętności miękkich (jak aktywnie poszukiwać pracy)
 • szkolenia zawodowe
 • staż zawodowy

W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:

 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas szkoleń
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu
 • egzaminy zewnetrzne po szkoleniach zawodowych 
 • stypendia za udział w szkoleniach i stażu

Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymuja stypendium szkoleniowe. 

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Rekrutacja, szczegółowe informacje:

Biuro projektu:

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72

tel. 32 222 52 57

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz
 pobierz